اعجاز کلمه اطیعوا الله : – Miracle of Quran – اعجاز القران-شگفتیهای قرآن-Le miracle du Coran

اعجاز کلمه اطیعوا الله :

اعجاز کلمه   اطیعوا الله :

نحوه و میزان و ترتیب بکار رفتن کلمات اطیعوا الله در قرآن به شکل زیر است

 O  اطیعوا الله و  الرسول

  O و اطیعوا الله و  الرسول

×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول

¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول

€  و اطیعوا الله و رسوله

£  اطیعوا الله و رسوله

€  و اطیعوا الله و رسوله

×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول

     ………….  و اطیعوا الرسول (نور/۵۶)

×  اطیعوا الله و اطیعوا الرسول

€  و اطیعوا الله و رسوله

¥  و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول

خب آیا قبل از خواندن نتایجی که من بدست آوردم می توانید خودتان برای خود نتایجی که بدست آورید بنویسید شاید به نسبتهای بیشتری پی ببرید.

اما آنچه دیده ام  اول اینکه جملات با یک کلمه اطیعوا  6 مرتبه تکرار شده و جملات با دو کلمه اطیعوا دقیقا ۶ مرتبه تکرار شده.

الرسول ۸ مرتبه تکرار شده و رسوله نصف این مقدار یعنی ۴ مرتبه.

در مجموع همه ۱۲ مورد شش مورد دارای ۲ حرف    و   قبل از اطاعت خداوند متعال و پیامبر دیده می شود و شش مورد هم فقط دارای یک حرف   و   هستند.نکته اینکه مورد نهم فاقد جمله اطاعت خداوند متعال است و همان یک مورد   و   حساب می شود.

موارد ۵ و ۶ و ۷ به صورت   و اطیعوا الله و رسوله   پشت سر هم آمده که قبل از این سه مورد   دقیقا ۴ مورد   اطیعوا الله و اطیعوا الرسول   و بعد از این سه مورد هم دقیقا ۴ مرتبه   اطیعوا الله و اطیعوا الرسول   دیده می شود.